grips.gif (1552 octets) Réf. GRIP DATA:

G1900

Date d'insertion:

10/05/02

Handel in lichte wapens

Resolutie van het Europees Parlement over handvuurwapens

B5-0723, 0729 en 0730/2001

Het Europees Parlement,

-  onder verwijzing naar zijn resoluties van 19 januari 1995(1), 15 januari 1998(2), 14 mei 1998(3), 7 oktober 1999(4), 5 oktober 2000(5) en 15 maart 2001(6) over een EU-gedragscode voor de uitvoer of handel in wapens en de resolutie van de Paritaire Vergadering ACS/EU van 21 april 1998,

-  gezien het gezamenlijk optreden van de Raad inzake de bijdrage van de EU aan het bestrijden van de destabiliserende concentratie en verspreiding van kleine en lichte wapens,

A.  overwegende dat er na de tragische gebeurtenissen van 11 september dringend behoefte is aan een effectievere regulering van de legale en illegale handel in wapens, teneinde de aanvoerlijnen naar terroristische organisaties af te snijden en de handel in wapens met regeringen die de mensenrechten schenden en met regio's waar zich conflicten voordoen en instabiliteit heerst streng te controleren,

B.  zijn steun betuigend voor het actieprogramma van de VN voor de preventie, bestrijding en uitroeiing van de illegale handel in kleine en lichte wapens in al zijn aspecten, als een belangrijke eerste stap in het internationale streven om het onmetelijke menselijke leed dat wordt veroorzaakt door de proliferatie en het misbruik van kleine en lichte wapens te beperken,

C.  ervan overtuigd dat een vroegtijdig en effectief optreden van alle staten om het actieprogramma ter preventie, bestrijding en uitroeiing van de illegale handel in kleine en lichte wapens in al zijn aspecten ten uitvoer te leggen, zal resulteren in een significante verbetering van de situatie,

D.  met tevredenheid constaterend dat alle staten in het actieprogramma de verbintenis zijn aangegaan een evaluatie op te maken van de toepassingsmogelijkheden van exportvergunningen volgens strikte nationale voorschriften en procedures die gelden voor alle kleine en lichte wapens en in overeenstemming zijn met de uit het desbetreffende internationale recht voortvloeiende verplichtingen van de staten; tevens met voldoening constaterend dat zij de verplichting zijn aangegaan de overeengekomen normen en maatregelen op mondiaal, regionaal of nationaal niveau aan te scherpen,

E.  er zijn bezorgdheid over uitsprekend dat het actieprogramma op sommige terreinen niet in alle benodigde internationale mechanismen voorziet om deze problematiek in al zijn aspecten aan te pakken, met name op het gebied van de tussenhandel in wapens en van de internationale wapenhandel, en voorts in dit verband constaterend dat er behoefte is aan effectievere controles op de handel in en het gebruik van alle categorieën conventionele wapens,

F.  ernstig verontrust over het ontbreken van effectieve nationale en internationale controles op de wapenhandel en op de tussenhandel in wapens en op de financiers en transporteurs van wapens, alsmede over het ontoereikende karakter van de op nationaal en regionaal niveau ondernomen inspanningen om dit mondiale probleem aan te pakken,


1.  verlangt dat het fungerend voorzitterschap van de Raad een contactgroep van landen samenstelt die de weg moet effenen voor onderhandelingen over een wettelijk bindend internationaal instrument ter regulering van de activiteiten van tussenhandelaren in wapens;

2.  roept alle landen op zo spoedig mogelijk van start gegaan met onderhandelingen over een wettelijk bindend internationaal instrument ter regulering van de tussenhandel in wapens en die onderhandelingen nog vóór de conferentie van 2006 af te ronden;

3.  dringt er bij de lidstaten en geassocieerde landen met klem op aan wetgeving in te voeren waarbij een registratie- en vergunningenstelsel voor de tussenhandel in wapens verplicht wordt gesteld, alsook voor de fabricage, de invoer, de export, de handel en het verschaffen van transferfaciliteiten door bemiddeling bij de financiering en het regelen van financiële transacties, het vervoer en de verzending van wapens tussen leveranciers en ontvangers;

4.  roept de lidstaten en geassocieerde landen op overtreders van dergelijke verplichtingen te vervolgen, evenals degenen die de door de VN, de EU en andere organisaties ingestelde regionale en nationale wapenembargo's overtreden, en dergelijke schendingen in de aangepaste uitwijzingsverdragen aan te merken als vergrijpen die tot uitlevering aanleiding geven;

5.  spoort de lidstaten en geassocieerde landen ertoe aan een lijst aan te leggen en te publiceren van veroordeelde overtreders en met andere regeringen en internationale politie-instanties informatie uit te wisselen over potentieel illegale of verdachte tussenhandelactiviteiten, gegevens uit te wisselen en wederzijdse rechtsbijstand te verlenen aan de bij strafrechtelijke onderzoeken naar of vervolging van illegale tussenhandelactiviteiten betrokken autoriteiten;

6.  roept de lidstaten op alle nationale en regionale controlesystemen voor de uitvoer van wapens in overeenstemming te brengen met de uit het internationale recht voortvloeiende nationale verplichtingen, en stappen te ondernemen met het oog op de sluiting van een wettelijk bindend instrument waarin normen en procedures worden vastgelegd voor de internationale wapenhandel, op basis van de uit het internationale recht voortvloeiende verplichtingen;

7.  verzoekt het fungerend voorzitterschap van de Raad onmiddellijk stappen te ondernemen teneinde met de belangstellende landen besprekingen aan te gaan over de sluiting van een wettelijk bindend verdrag inzake de internationale wapenhandel en het Parlement op de hoogte te houden omtrent de op dit gebied gemaakte vorderingen;

8.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen van de lidstaten en van de kandidaat-lidstaten.

 (1) PB C 272 van 1.10.2001, blz. 284.
(2) PB C 34 van 2.2.1998, blz. 163.
(3) PB C 167 van 1.6.1998, blz. 226.
(4) PB C 107 van 13.4.2000, blz. 103.
(5) PB C 178 van 22.6.2001, blz. 273.
(6) Punt 20 van de aangenomen teksten.

 G
roupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité
70 Rue de la Consolation, B-1030 Bruxelles
Tél.: +32.2.241 84 20 - Fax : +32.2.245 19 33
Internet : www.grip.org - Courriel : admi@grip.org 

Copyright © GRIP - Bruxelles/Brussels, 2003 -  Webmaster

La reproduction des informations contenues sur ce site est autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et du nom de l'auteur.

Reproduction of information from this site is authorised, except for commercial purposes, provided the source  and the name of the author are acknowledged.